1’/**_**/WAITFOR/**_**/DELAY/**_**/’0:0:5’/**_**/anD/**_**/’TAKc’=’TAKc